• by

Onderstaand vind je de schermversie van de Algemene voorwaarden van My Perfect Look. Lees je ze liever in pdf formaat die je ook kunt downloaden? Klik dan hier.


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
  het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden van de ondernemer.

 • Webshop My Perfect Look
 • Vestigings- & bezoekadres: Nassaustraat 12, 3286 AN Klaaswaal
 • Telefoonnummer: +31 (0)6 12 28 67 66
 • E-mailadres: info@myperfectlook.nl
 • Bereikbaarheid: op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur
 • Kamer van Koophandel nummer: 61438642
 • BTW-identificatienummer: NL1353.25.250.B01

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het 2e en 3e lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De privacyverklaring, welke wordt aangetroffen op www.myperfectlook.nl, maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 4. Als de ondernemer gebruik maakt van schermafbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de kosten van aflevering en de wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst op afstand;
  5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, dan wordt de bedenktijd automatisch met twaalf maanden verlengd.
 4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie alsnog binnen de in het voorgaande lid genoemde verlengde periode verstrekt, dan duurt de bedenktijd vanaf dat moment nog 14 dagen.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product.
 2. Als de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij in het geval van cosmetica- en make-up producten, om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming, de verzegeling van de producten niet verbreken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat bij verzegelde cosmetica- en make-up producten in een winkel zou mogen doen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor schade aan en/of het onverkoopbaar maken van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan gesteld in lid 1 en 2.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het onverkoopbaar maken van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier (zie bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.
 3. De consument zendt, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de oorspronkelijke verzendverpakking, terug.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product (ca. € 6,95 per pakket). Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet betalen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De retourzending is voor risico van de consument. Onder dit risico wordt eventuele opgelopen schade of kwijtraken tijdens retourzending van het product bedoeld. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat retourzending voor risico van de consument is, gaat dit risico over op de ondernemer.

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument inclusief de leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 3. De ondernemer mag met terugbetalen wachten tot hij het product in goede orde heeft terugontvangen. De ondernemer laat de consument, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het product, langs elektronische weg weten dat hij het product heeft terugontvangen.
 4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 6. Als de retourzending een deel van de bestelling betreft, hoeft de ondernemer de verzendkosten niet terug te betalen. Als de ondernemer niet aan de consument heeft gemeld dat bij retourzending van een deel van de bestelling de verzendkosten niet aan de consument terugbetaald worden, moet de ondernemer wel de verzendkosten aan de consument terugbetalen.
 7. Met de in lid 6 genoemde bestelling wordt bedoeld: een bestelling bestaande uit meerdere producten die in één pakket verpakt bij de consument zijn afgeleverd.

De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken en daardoor om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming niet meer geschikt zijn om te worden teruggezonden.

 1. Voor de producten geldt altijd de prijs die op het moment van bestelling van het product werd vermeld.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. De ondernemer is volgens de Nederlandse wet vrij om zijn producten af te prijzen. De consument bepaalt zelf wanneer hij tot aankoop overgaat. De consument heeft geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn.
 4. Bij bestellingen tot € 50,00 brengt de ondernemer aan de consument, voor de verzending van de bestelling aan de consument, een vast tarief van € 4,80 (= inclusief BTW) in rekening.
 5. Bij bestellingen vanaf € 50,00 brengt de ondernemer geen verzendkosten bij de consument in rekening.
 6. De verzendkosten of gratis verzending zoals bedoeld in lid 4 en lid 5, worden tijdens het bestelproces weergegeven.
 7. Alle prijzen en prijswijzigingen, waaronder ook aanbiedingen worden verstaan, zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van programmeer- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij programmeer- en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 4. Eventuele gebreken aan of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient binnen 14 dagen na voornoemde melding, indien redelijkerwijs mogelijk in de oorspronkelijke verzendverpakking, plaats te vinden. De hiervoor door de consument gemaakte verzendkosten zullen door de ondernemer worden vergoed. Terugbetaling aan de consument van de verzendkosten vindt plaats nadat de ondernemer de producten heeft terugontvangen. De te vergoeden verzendkosten bedragen niet meer dan het standaardtarief voor het verzenden van een pakket, te weten ca. € 6,95.
 5. In geval van een verkeerd geleverd product en indien er geen sprake is van het gestelde in lid 7.1 en/of lid 7.2, wordt het verkeerde geleverde product omgeruild in het juiste product en kosteloos naar de consument opgestuurd.
 6. Indien er geen sprake is van het gestelde in lid 7.1 en als de ondernemer de in lid 1 genoemde melding over de gebreken aan het product gegrond acht, wordt na overleg met de consument het product:
  1. vervangen en kosteloos naar de consument opgestuurd;
  2. of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs voor het product. Verzendkosten worden alleen vergoed als het product met gebreken geen onderdeel uitmaakt van een bestelling bestaande uit meerdere producten die in één pakket afgeleverd zijn bij de consument.
 7. De garantie geldt niet indien:
  1. het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig, of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking is behandeld;
  2. de verzegeling van het verkeerd geleverde product door de consument is verbroken, terwijl de verzegeling van het product zodanig is dat de consument van buitenaf goed kan zien dat het een verkeerd geleverd product betreft. Om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming dient bij omruiling van een verzegeld product de verzegeling intact te zijn. Als de verzegeling niet meer intact is, kan omruiling niet plaatsvinden, omdat het product dan niet meer verkoopbaar is.

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging/overdracht aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. De ondernemer biedt aan de consument op www.yperfectlook.nl de betaalmethoden iDEAL, Bancontact en Klarna Achteraf betalen aan, welke betaalmethoden nadrukkelijk omschreven worden in hoofdstuk 3.4 van de op www.myperfetlook.nl aanwezige Privacyverklaring.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de tekortkomingen heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door de ondernemer te leveren of geleverde producten, kunnen zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

My Perfect Look
Nassaustraat 12
3286 AN Klaaswaal

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

 

 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

 

 

herroep/herroepen*.

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.